Akkommodatsioni (lat.), sovittaminen jonkun mukavuudeksi, asianhaarain mukaan; silmän kyky sovittautua näkemään eri suurilta välimatkoilta. - Akkommodatsioniteoria, oppi, jonka mukaan Jeesus, opettaessaan enkeleistä, perkeleistä y. m., asettui aikalaistensa ajatustavan tasalle. - Akkommodeerata, sovittaa, sopeuttaa.