Atomi. Kem. alkuaineet muodostuvat keskenään samanlaisista, yhtä painavista osasista, a:eista. A:eja on pidetty
jakamattomina, nyk. positiivisen a.-sydämen ja elektronien aurinkokuntamaisina järjestelminä (vrt.
Alkuaine, Elektroni, Radioaktiivisuus
). — Atomiarvo l. valenssi on luku, joka ilmaisee, montako vetyatomia tai sen
kanssa samanarvoista atomia eri alkuaineet voivat sitoa. Esim. happi on 2-arvoinen, koska se sitoo 2 vetyatomia (H2O),
hiili 4-arvoinen, koska se hiilidioksidissa sitoo kaksi 2-arvoista happiatomia (CO2) j. n. e. — Atomilämpö on alkuaineen
atomipainon ja ominaislämmön tulo; se on melkein aina n. 6,4. — Atomipaino on luku, joka ilmoittaa, miten monta kertaa
puheena olevan atomin paino on raskaampi kuin 1/16 happiatomin painosta. — Atomivolyymi on atomipainon ja aineen
ominaispainon osamäärä. — Atomismi, oppi, jonka mukaan kaikki on kokoonpantu atomeista.